Fundacja Dogoterapeutyczna Grupa ENZO

Przejdź do treści

Menu główne:

FUNDACJA
Statut Fundacji Dogoterapeutycznej GRUPA ENZO
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
1.      Fundacja Dogoterapeutyczna GRUPA ENZO zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym dnia 18 stycznia 2017 r. w Kancelarii Notarialnej w Gdańsku, przy ulicy Romana Dmowskiego 6/4 przez notariusza Agnieszkę Czugan, pod numerem repertorium A nr 324/2017.
2.      Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 40), ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz na podstawie niniejszego statutu.
3.      Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 2
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 3
Siedzibą Fundacji jest miasto Gdańsk
§ 4
1.      Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
2.      Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 5
Fundacja może tworzyć oddziały i inne wewnętrzne jednostki organizacyjne dla prowadzenia swojej działalności statutowej.
Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji
§ 6
1.      Celem Fundacji jest:
a)      działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób z upośledzeniem umysłowym, a także osób chorych, starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
b)      upowszechnianie i prowadzenie zajęć z udziałem zwierząt wspomagających rehabilitację i leczenie osób z niepełnosprawnością, chorych, starszych, samotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
c)      integracja osób niepełnosprawnych,
d)      zapobieganie izolacji społecznej osób niepełnosprawnych, propagowanie zasad tolerancji wobec dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, stwarzanie warunków do integracji z osobami zdrowymi,
e)      szkolenie psów, szczególności do dogoterapii,
f)       działalność mająca na celu integrację międzypokoleniową,
g)      upowszechnianie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które wspomagają ich rozwój, kształtują odpowiednie postawy wobec zwierząt,
h)      pomoc zwierzętom przebywającym w schroniskach, bezdomnym i chorym,
i)       wspieranie oraz upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży,
j)       ochrona i promocja zdrowia,
k)      działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy i innych form wspierania finansowego i rzeczowego w ramach opieki społecznej,
l)       działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
m)    działalność propagującą naukę, edukację, oświatę i wychowanie w rodzinie oraz dla społeczeństwa,
n)      upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawienie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą oraz inna działalność w zakresie ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
o)     podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa.
2.      Cele Fundacji są zgodne z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 7
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a)      prowadzenie   zajęć   edukacyjnych   i   pokazów   w   placówkach   mających   na   celu naukę obcowania ze zwierzętami oraz integrację;
b)      organizowanie szkoleń;
c)      prowadzenie   placówek   rehabilitacyjnych,   rewalidacyjnych, terapeutycznych, opiekuńczych,   opiekuńczo-wychowawczych,   socjalnych,   resocjalizacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych;
d)      prowadzenie   działalności   wydawniczej,   materiałów   szkoleniowych,   biuletynów, kalendarzy i innych wydawnictw służącym celom statutowym;
e)      szkolenie i organizację wolontariatu;
f)       selekcję,   szkolenie   i   egzaminowanie   psów   w   zakresie   predyspozycji   do dogoterapii;
g)      terapię kontaktową z udziałem zwierząt mającą na celu pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym i samotnym oraz rehabilitację tych osób,
h)      prowadzenie przedszkoli, szkół, hospicjów, ośrodków dla osób niepełnosprawnych,
i)       prowadzenie placówki dziennego pobytu dla osób niepełnosprawnych,
j)       organizację i prowadzenie ośrodka terapeutycznego,
k)      organizację i prowadzenie przedszkola integracyjnego, organizację i prowadzenie placówek oświatowo - wychowawczych i edukacyjnych,
l)       organizację i prowadzenie uniwersytetu trzeciego wieku,
m)    organizowanie zespołów do prowadzenia ćwiczeń rehabilitacyjnych, unifikowanie, szkolenie i doskonalenie umiejętności dogoterapeutów,
n)      prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej, promocyjnej oraz informacyjnej,
o)     organizowanie wycieczek, obozów, zjazdów dla osób niepełnosprawnych i zdrowych,
p)      organizowanie szkolenia i hodowli psów oraz innych zwierząt, pielęgnację zwierząt,
q)      zbieranie wiedzy naukowej na temat terapii z udziałem zwierząt i jej zastosowań w rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
r)       współpracę z placówkami oświatowymi i wychowawczymi poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych, pokazów w placówkach oświatowych mających na celu naukę dzieci obcowania ze zwierzętami i integracje osób niepełnosprawnych,
s)      organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz konkursów i zabaw, organizowanie zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz programów profilaktycznych,
t)       organizowanie działań o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym związanych z realizacją zadań wynikających z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
u)      prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej, badawczej oraz wydawniczej z zakresu profilaktyki uzależnień,
v)      prowadzenie działalności wydawniczej, reklamowej i promocyjnej,
w)    działanie na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży defaworyzowanej,
x)      zbiórkę i pozyskiwanie funduszy na cele statutowe, współpracę z innymi fundacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania,
y)      podejmowanie innych czynności i środków działania związanych z realizacją celów Fundacji,
z)      udział w życiu publicznym miasta i regionu, współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego.
§ 8
1.      Fundacja może prowadzić odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2.      Fundacja realizuje odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie zadań wymienionych w art. 4 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie:
a.      działalności charytatywnej (art. 4, ust.1, pkt 3),
b.      ochrony i promocji zdrowia (art. 4, ust.1, pkt 6),
c.      działania na rzecz osób niepełnosprawnych (art. 4, ust.1, pkt 7),
d.      nauki, edukacji, oświaty i wychowania (art. 4, ust.1, pkt 14),
e.      upowszechniania kultury fizycznej i sportu (art. 4, ust.1, pkt 17),
f.       ochrony zwierząt (art. 4, ust.1, pkt 18).
3.      Działalność pożytku publicznego Fundacji zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) przedstawia się następująco:
a.      86.90.D działalność paramedyczna,
b.      86.90.A działalność fizjoterapeutyczna,
c.      86.90.E pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
d.      85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
e.      85.59.B pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
f.       85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
g.      85.60.Z działalność wspomagająca edukację,
h.      88.99.Z pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
i.       93.11.Z działalność obiektów sportowych,
j.       93.12.Z działalność klubów sportowych,
k.      96.04.Z działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,
l.       94.99.Z działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Rozdział III
Organy Fundacji
§ 9
1.      Organem zarządzającym Fundacji jest Zarząd.
2.      Organem kontrolnym Fundacji jest Rada.
3.      Fundator może wchodzić w skład Zarządu lub Rady.
4.      Członkami Zarządu ani członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5.      Rada nie podlega Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru.
6.      Członkowie Rady:
a.      nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b.      mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
§ 10
1.      Rada jest organem kontrolnym, opiniującym i inicjatywnym Fundacji.
2.      Rada składa się z dwóch do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez fundatora.
3.      Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Rady.
4.      Pracą Rady kieruje oraz reprezentuje ją na zewnątrz Przewodniczący Rady.
5.      Członkowie Rady mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak i umowy cywilnoprawne.
6.      Wynagrodzenie członków Rady z tytułu pełnienia funkcji w Radzie ustala Fundator.
§ 11
1.      Członkostwo w Radzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Rady.
2.      Odwołanie członka Rady przez Fundatora następuje w przypadku:
a.      złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady,
b.      prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c.      podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady,
d.      choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
e.      niepełnienia obowiązków członka Rady przez okres dłuższy niż rok lub przez trzy kolejne posiedzenia Rady,
f.       nienależytego wypełniania funkcji członka Rady,
g.      istotnego naruszenia postanowień statutu.
3.      W przypadku odwołania lub śmierci członka Rady, pozostali członkowie Rady za zgodą Fundatora mogą dokonać uzupełnienia składu Rady.
§ 12
1.      Członkowie Rady mają obowiązek brania czynnego udziału w pracach Fundacji i popularyzowania jej celów.
2.      Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeby przez Przewodniczącego Rady z jego inicjatywy lub na wniosek Zarządu, lub co najmniej 1/3 składu Rady. W posiedzeniach tych może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.
3.      Posiedzenia Rady zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej lub listem poleconym.
4.      O posiedzeniu Rady muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Rady.
5.      Posiedzenia Rady odbywają się przynajmniej raz do roku nie później jednak niż do dnia 20 grudnia.
6.      Z posiedzeń Rady sporządzane są protokoły podpisane przez Przewodniczącego Rady i Sekretarza.
7.      Każdy Członek Rady ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał.
8.      Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał dotyczących: przyjęcia do Rady Fundacji nowego członka, zatwierdzenia budżetu, zmiany statutu oraz likwidacji Fundacji, które zapadają większością 2/3 głosów.
9.      W razie równego rozkładu głosów w przypadku uchwał zapadających zwykłą większością głosów decyduje głos Przewodniczącego.
§ 13
Do kompetencji Rady należy:
a.      zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
b.      uchwalanie szczegółowych regulaminów, w tym regulaminów pracy Rady i Zarządu,
c.      ocena rocznych merytorycznych i finansowych sprawozdań Zarządu z działalności Fundacji oraz udzielanie mu absolutorium,
d.      nadzorowanie pracy członków Zarządu,
e.      podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu Fundacji, celów działania i określania działalności fundacji likwidacji lub połączenia Fundacji,
f.       wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
g.      zawieranie umów z członkami Zarządu Fundacji,
h.      tworzenie i zamykanie oddziałów i innych wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji oraz określanie przedmiotu ich działalności,
i.       podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Fundacji.
§ 14
1.     Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.     W skład Zarządu może wchodzić do 5 osób w osobach Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu, powoływanych i odwoływanych przez Fundatora. Zarząd może być jednoosobowy.
3.     Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
4.     Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadkach określonych w § 11 ust. 2 statutu.
5.     W przypadku odwołania lub śmierci członka Zarządu, pozostali członkowie Zarządu za zgodą Rady mogą dokonać uzupełnienia składu Zarządu.
§ 15
1.      Zarząd pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa Zarządu, na żądanie któregokolwiek z członków Zarządu lub na żądanie Rady.
2.      Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
3.      Posiedzenia Zarządu zwołuje się za pomocą poczty elektronicznej, telefonu lub listem poleconym.
4.      O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
5.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa lub w razie jego nieobecności, Wiceprezesa.
6.      Zarząd mający powyżej 2 członków może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej dwóch jego członków.
7.      Każdy członek Zarządu ma jeden głos.
8.      Prezes jest wykonawcą uchwał Zarządu i nie może przekraczać uprawnień wynikających z tych uchwał.
9.      Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani w Fundacji zarówno w oparciu o stosunek pracy, jak i umowy cywilnoprawne.
10.   Wynagrodzenie członków Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie ustala Fundator.
§ 16
1.      Do kompetencji Zarządu należy:
a.      reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
b.      uchwalanie rocznych planów finansowych,
c.      podejmowanie uchwał i decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów,
d.      sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji i przedkładanie ich Radzie oraz właściwym organom w sposób określony w art. 12 ustawy o fundacjach,
e.      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
f.       przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
g.      zatrudnianie pracowników i ustalanie ich wynagrodzenia, z zastrzeżeniem § 10 ust. 6 oraz § 15 ust. 10 Statutu,
h.      powoływanie i odwoływanie dyrektorów oddziałów i wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji,
i.       występowanie z wnioskiem do Rady w sprawie zmian w Statucie, tworzenia i zamykania oddziałów i jednostek wewnętrznych Fundacji,  połączenia oraz likwidacji Fundacji,
j.       sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie ze stosownymi przepisami o rachunkowości.
2.      Dyrektorzy oddziałów i wewnętrznych jednostek organizacyjnych Fundacji mają kompetencję do samodzielnego zatrudniania pracowników tych jednostek oraz do dokonywania wszystkich innych koniecznych czynności z zakresu prawa pracy.
§ 17
1.      Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie lub członek Zarządu łącznie z innym członkiem Zarządu.
2.      Do zaciągania przez Zarząd zobowiązań przekraczających trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni wymagana jest uchwała Rady.
Rozdział IV
Majątek Fundacji
§ 18
1.      Majątek Fundacji stanowią:
a.      składniki majątkowe wskazane przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji; fundusz założycielski stanowi kwota 3000 (trzy tysiące) złotych, z której kwota 1000 (jeden tysiąc) złotych przeznaczona jest na działalność gospodarczą;
b.      środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania
2.      Dochody Fundacji pochodzą z:
a.      dotacji i subwencji od osób trzecich, w tym od Skarbu Państwa i instytucji publicznych,
b.      dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
c.      wpływów z odpłatnej działalności statutowej,
d.      działalności gospodarczej,
e.      darowizn, spadków, zapisów,
f.       dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego,
g.      odsetek bankowych,
3.      Cały dochód fundacji zostanie przeznaczony na działalność statutową pożytku publicznego.
4.      Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
§ 19
1.      Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego
2.      Nadwyżka przychodów Fundacji z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ponad jej koszty przeznaczana jest na działalność pożytku publicznego, o której mowa w § 8 statutu.
3.      Działalność gospodarcza powinna być podejmowana w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.
4.      Wyodrębnia się kwotę 1000 złotych na prowadzenie działalności gospodarczej o której mowa wyżej.
5.      Działalność gospodarcza Fundacji nie może pokrywać się z odpłatną działalnością pożytku publicznego.
6.      Działalność gospodarcza może być prowadzona przez Fundację lub utworzone przez nią oddziały lub wewnętrzne jednostki organizacyjne.
7.      Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD):
- 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt
- 10.82.Z Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych;
- 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań;
- 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych;
- 14.12.Z Produkcja odzieży roboczej;
- 14.13.Z Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej;
- 14.14.Z Produkcja bielizny;
- 14.19.Z Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży;
- 14.39.Z Produkcja pozostałej odzieży dzianej;
- 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych;
- 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
- 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji;
- 22.22.Z Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych;
- 23.13.Z Produkcja szkła gospodarczego;
- 23.41.Z Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych;
- 32.40.Z  Produkcja gier i zabawek;
- 47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania;
- 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie;
- 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne;
- 56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering);
- 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna;
- 56.30.Z Przygotowanie i podawanie napojów;
- 58.11.Z Wydawanie książek;
- 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
- 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych;
- 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
- 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
- 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
- 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;
- 74.20.Z Działalność fotograficzna;
- 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami;
- 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;
- 77.22.Z Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.;
- 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;
- 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej;
- 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych;
- 81.29.Z Pozostałe sprzątanie;
- 81.30.Z Działalność usługowa związania z zagospodarowaniem terenów zieleni;
- 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;
- 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);
- 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
- 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;
- 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi;
- 90.01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych;
- 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;
- 91.01.B Działalność archiwów;
- 93.21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;
- 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;
- 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej;
- 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem;
- 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
§ 20
2.      Przyjęcie przez fundację darowizny lub spadku nie może powodować przejęcia przez fundację długów przewyższających wartość darowizny lub spadku.
3.      W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.
4.      Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
§ 21
1.      Rokiem obrachunkowym Fundacji jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem pkt. 2.
2.      Pierwszy rok obrachunkowy kończy się 31.12.2017 r.
§ 22
1.      Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
2.      Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów statutowych.
3.      Zabrania się:
a.      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b.      przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c.      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d.      zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
Rozdział V
Postanowienia końcowe
§ 23
Fundacja może używać pieczęci z nazwą Fundacji oraz posiadać i używać logo Fundacji.
§ 24
Fundacja może ustanawiać i nadawać własne honorowe tytuły i dyplomy honorowe oraz inne wyróżnienia osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji jej celu.
§ 25
1.      Fundacja może nadawać tytuły "Psa terapeuty" dla psa oraz „Instruktor dogoterapii/kynoterapii” lub „Dogoterapeuta/Kynoterapeuta” dla jego opiekuna.
2.      Fundacja ustala warunki  nadawania tytułów określonych w ust. 1.
§ 26
1.      Fundacja może przystępować do spółek, fundacji, stowarzyszeń i formacji społecznych.
2.      Fundacja może być członkiem zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania na warunkach określonych w ich statutach, jeżeli nie narusza to postanowień niniejszego statutu, przepisów prawa lub umów międzynarodowych.
§ 27
Fundacja może nagradzać pracę na rzecz Fundacji nagrodami rzeczowymi lub pieniężnymi.
§ 28
1.      Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2.      Uchwała o likwidacji określa przeznaczenie środków majątkowych powstałych po likwidacji Fundacji.
3.      Likwidatorami Fundacji stają się członkowie ostatniego Zarządu, chyba że fundator zdecyduje inaczej.
4.      Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji.